Archive for September, 2007

Paradox

อันนารีนี้ล้วนแปลกประหลาด
ยามแรกพบมักมุ่งหวังให้บุรุษ
เป็นคนที่ใจกว้างดุจมหาสมุทร
จับจ่ายใช้สอยได้ไม่เสียดายเงินทอง
 
แต่หลังแต่งงานไป
กลับต้องการให้บุรุษ
ตระหนี่ถี่เหนียว…
 
 
 
ถอดความจากบทประพันธ์เรื่อง จับ อิด นึ้ง
ของมังกรโบราณ โกวเล้ง